Skimmelsvamp i lejebolig – hvem har ansvaret?`

`

Hvis der er noget, du altid skal holde øje med i en bolig, er det den frygtede skimmelsvamp. Vi frygter alle de små mikroorganismer, der hurtigt kan sprede sig i store plamager og sætte dig i en kompliceret situation som lejer. Er dette tilfældet, vil der rejse sig en række spørgsmål, såsom hvem der har ansvaret for udbedring? Og hvordan skal du forholde dig, hvis der er skimmelsvamp i din lejebolig? I denne artikel besvarer vi nogle af de typiske frustrationer og spørgsmål.

Artiklen tager udgangspunkt i dine rettigheder som lejer af en bolig. Dermed bygger al information på det regelsæt, der gør sig gældende, hvis der forekommer skimmelsvamp i en lejebolig. Artiklen vil benytte sig af kilder som lejeloven og Sundhed.dk, for at give et fyldestgørende svar på alle de spørgsmål, du måtte have. 

Hvad er skimmelsvamp?

Lad os først og fremmest få klarlagt, hvad skimmelsvamp er for en størrelse. Skimmelsvamp i lejebolig og andre boliger er en uønsket vækst af små mikroorganismer, der forekommer som blå-grønne plamager eller pletter. Der findes et utal af forskellige typer af skimmelsvamp, hvoraf nogle af dem kan være sygdomsfremkaldende. Andre skimmelsvampe kan være yderst harmløse, men dog gælder det altid om at få skimmelsvamp bekæmpet. 

Hvordan opstår skimmelsvamp?

De mange mikroorganismer vokser frem, hvis de får de rette betingelser for vækst. Skimmelsvamp trives i fugtige miljøer og vil derfor ofte vokse i hjørner, langs vinduer eller på ydermure i lejeboligen. Skimmelsvamp vokser typisk i blødere materialer, såsom træ, tapet, maling eller stof. Det kan dog også forekomme på hårde overflader, hvis disse er fugtige eller snavsede. Dette ses blandt andet i nybyggede ejendomme, hvor fundamentet ikke er ordentligt tørt, og dermed udvikler skimmelsvamp. 

Skimmelsvamp kan ligeledes opstå i forbindelse med vandskade eller dårlig ventilation. Dette vil forårsage, at det givne rum vil være fugtigt, og dermed skabes et godt fundament for væksten hos skimmelsvamp. Skimmelsvamp kan ikke vokse i et miljø, hvor temperaturen er under fem grader. 

Derfor skal du reagere på skimmelsvamp i en lejebolig

Det er vigtigt, at du altid reagerer på skimmelsvamp i en lejebolig, lige så snart du opdager pletter eller plamager, der potentielt kunne være skimmel. Foruden nogle grimme overflader, hvor svampen altid vil trænge igennem et eventuelt nyt lag af maling, er det samtidig skadeligt for dig og dit helbred. 

Skimmelsvamp frigiver en række stoffer, der kan være sundhedsskadelige for dig at indånde. Sker det, at du indånder disse stoffer, kan du få en allergisk reaktion på disse. Her vil du opleve en række symptomer, der er upræcist definerede, i det de ofte forekommer som uspecifikke. Dog vil symptomerne påvirke øjne, næse, hud og hals. Disse kan ligeledes optræde som hovedpine og træthed. 

Udvikles der en sensibilisering over for skimmelsvamp i din lejebolig, vil dette kunne aflæses gennem en RAST-test samt gennem andre prøver. Dette oplyser sundhed.dk dig om lige her. 

Hvad er dine rettigheder som lejer?

Har du mistanke om skimmelsvamp i din lejebolig, har du som lejer et ansvar for at reagere. Regler om skimmelsvamp vil som udgangspunkt ikke være angivet i en almindelig lejekontrakt, men som lejer er det en forpligtelse, du påtager dig, idet du skal indberette udlejer angående mangler og andet i lejeboligen, der skal udbedres. 

Skimmelsvamp anses som en mangel ved lejemålet. Disse mangler behandles ud fra lejelovens § 9-18, hvoraf den mest anvendte er § 11. Denne paragraf giver udlejer muligheden for en nedsættelse af lejen eller udbedre manglen med kompensation til dig som lejer. 

Ud fra lejelovens mangelbestemmelser vil forekomst af skimmelsvamp give dig ret til at kræve en erstatning fra udlejer, hvis skimmelsvampen ikke er selvforskyldt. § 13 belyser dine rettigheder, hvis lejemålet ikke er i den stand, som det kunne forventes. Du har desuden mulighed for at ophæve lejekontrakten øjeblikkeligt, hvis der forekommer omfattende skimmelsvamp i din lejebolig. En mindre mangel skal være angivet af udlejer i § 19 og være reguleret herefter. 

Du har som lejer mulighed for at ophæve lejekontrakten, hvis der forekommer skimmelsvamp i din lejebolig. Dette sker efter lejelovens § 12, stk. 1, hvor du kan hæve din lejeaftale øjeblikkeligt, hvis udlejer ikke kan eller vil afhjælpe manglen med det samme. Du vil som lejer skulle give udlejer skriftlig besked ved en ønsket opsigelse, hvis der er skimmelsvamp i din lejebolig. 

Hvem har ansvaret for udbedring af fejl som skimmelsvamp?

Det kan enten være dig som lejer, eller det kan være udlejer, der har ansvaret for at få udbedret skaderne. Dette vurderes ud fra en række undersøgelser og de resultater, der heraf følger. Du kan som lejer blive ansvarlig for forekomsten af skimmelsvamp i din lejebolig, hvis du ikke har overholdt dine forpligtelser som lejer. Disse kan du læse mere om i det næste afsnit. 

Er skimmelsvamp udlejers ansvar, har udlejer ansvaret for at udbedre manglen, som i dette tilfælde er skimmelsvamp i din lejebolig. Hvis udlejer ikke påtager sig ansvaret og gør dette, har du som lejer en række muligheder jf. lejeloven

Først og fremmest har du mulighed for selv at udbedre manglen for udlejers regning. Dette kan du gøre efter lejelovens § 11, stk. 1. Du har også mulighed for at kræve en erstatning efter lejelovens § 13. Dette har du ret til at gøre, hvis udlejer har handlet svigagtigt, eller hvis lejemålets stand ikke er, som det var forventeligt. Endelig har du mulighed for at benytte dig af lejelovens § 11, stk. 2, hvor du har ret til et afslag i huslejen, indtil udlejer har udbedret manglen. 

Dine forpligtelser som lejer 

Som lejer har du en række forpligtelser, når det kommer til husordensreglerne. Disse angiver, hvilke krav der stilles til dig som lejer af lejeboligen, og udlejer forventer, at du overholder disse. Herimellem er du forpligtet til at forebygge skimmelsvamp. Du skal ofte overholde følgende retningslinjer:

  • Tør ikke vasketøj indendørs, hvis der ikke er tilstrækkeligt med udluftning
  • Luft ud flere gange dagligt
  • Fjern fugt i vinduer og karme
  • God rengøringsstandard
  • Sluk aldrig helt for varmen for at forebygge fugt

Alle disse retningslinjer bør du overholde, hvis du vil undgå skimmelsvamp i din lejebolig, som tilskriver dig som ansvarlig for manglen. Udluftningen bør du foretage to gange dagligt, hvor du skaber gennemtræk i 10-15 minutter. Du bør ligeledes sørge for, at der er god ventilation bag alle møbler, der grænser op til ydermure. 

I vindueskarme og langs ruderne kan der nemt danne sig skimmelsvamp. Grundet kondensvand, der især forekommer i de kolde måneder, danner de grobund for mug og skimmel langs vinduerne. Tør disse af hver morgen, så du holder dem tørre. 

Overholder du ikke dine retningslinjer, vil du skulle betale for at udbedre manglen. Udlejers ansvar for udbedring af manglen kan eksempelvis gøre sig gældende ved en bygningsfejl. Det kan være på baggrund af kuldebroer, utætte vinduer og døre eller et fugtigt fundament. Dog er du stadigvæk ansvarlig, hvis du ikke har overholdt dine forpligtelser, hvilket kan være med til at påvirke skimmelvæksten. Du kan her læse meget mere om, hvordan du som lejer kan sørge for at vedligeholde en lejebolig, imens du bor i boligen. 

Hvis du bliver uenig med udlejer 

Når du oplever skimmelsvamp i din lejebolig, kan du risikere, at der opstår nogle uenigheder mellem dig og din udlejer. Er dette tilfældet, er der to muligheder for at få en afklaring på sagens omfang og den ansvarlige. Dels har du mulighed for at benytte dig af Huslejenævnet. Hver kommune har et huslejenævn, der tager stilling til sager, hvor der er uenighed mellem lejer og udlejer. På Borger.dk kan du finde det gældende huslejenævn for dig. 

Huslejenævnet har ikke mulighed for at pålægge udlejer at udføre forbedringer, så du ikke oplever skimmelsvamp i din lejebolig igen. Her skelnes der altså ikke mellem forbedringer og vedligeholdelse. Til gengæld har du mulighed for at tage sagen med videre til boligretten. Dette kan du gøre, hvis Huslejenævnet ikke kan træffe en afgørelse i sagen, eller hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen. 

Boligretten er en del af byretten, og du kan som lejer sende sagen direkte i byretten, hvis udlejer erklærer sig enig. Dog er dette sjældent tilfældet, og derfor sendes den i huslejenævnet, hvorefter den videregives til boligretten. 

Du kan også vælge at få hjælp fra en professionel ekspert, når du står overfor en situation som skimmelsvamp i en lejebolig. Ved at alliere sig med en ekspert, kan du forhindre, at du bliver snydt eller ikke får det, du har ret til. Det kan eksempelvis være i forbindelse med en midlertidig huslejenedsættelse mens skaden udbedres. 

Overhold dine forpligtelser og vær sikret som lejer

Når det gælder skimmelsvamp i en lejebolig, er det altså en vurderingssag hver eneste gang, at det er tilfældet. Derfor bør du altid overholde de givne forpligtelser, du får ved indflytning. Modtager du ikke en husorden, er det altid en god idé at få udleveret denne fra udlejer umiddelbart efter indflytning. Ligeledes skal du overholde de listede forpligtelser i denne artikel, der gør sig gældende for alle lejeboliger. Det er din sikkerhed for, at du har dit på det rene og dermed ikke kommer til at stå med ansvaret for at skulle udbedre manglen, der er en særdeles dyr fornøjelse. 

Vi tilbyder altid retshjælp til dig, så du kan komme godt igennem processen med at få udbedret skimmelsvamp i din lejebolig. Kontakt os og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig videre.